การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 10 กันยายน 2561 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ.2559 -30 กันยายน พ.ศ.2564)

 

[iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmedia%2Fset%2F%3Fset%3Da.727830224226487%26type%3D1%26l%3Dbb59478fcc&width=500&show_text=false&height=802&appId" width="500" height="802" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"][/iframe]