May 27, 2024

ประวัติศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

       ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ข้อ 1.2 ได้กำหนดมาตรฐานด้านดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมก่อนหน้าที่จะมีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการข้างต้น เมื่อครั้งสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคลยังมิได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ดังปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสำนักวัฒนธรรมที่วิทยาเขตธัญบุรี และมีการกำหนดให้ทุกวิทยาเขตจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมประจำวิทยาเขตเพื่อดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละวิทยาเขต
จนเมื่อมีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจึงปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและกำหนดให้ศูนย์วัฒนธรรมขึ้นตรงในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยใช้ชื่อ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” กระทั่งวันที่ 12 มิถุนายน 2551 กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือที่ ศธ 0209/ 4904 เรื่องข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจึงมีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน กลิ่นจำปา (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ) เป็นหัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และในปี พศ.2559 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ 163/2559 ได้แต่ตั้งให้นายยุทธนา นันทิวัธวิภา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑิตฐิตา นาคเกษม การบริหารจัดการของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมใช้รูปแบบกรรมการประจำศูนย์โดยแต่ละคณะจะส่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีใจรักงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันบริหารงานแบบจิตอาสาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ทำให้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสามารถสร้างเครือข่ายกับทุกคณะมากขึ้น จากการที่มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ประกอบกับการทำงานด้วยใจรักจึงถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้งานของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเป็นลำดับ จากการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้มีการอภิปรายจุดเด่นจุดด้อยของงานศิลปวัฒนธรรมเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ผลจากการการประชุมจึงได้มีมติให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมดำเนินภารกิจหลัก คือ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ อนุรักษ์งานศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมหลักได้แก่การจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมตามเทศกาลและประเพณี การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น และการให้ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาผ่านมา คณะกรรมการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้ร่วมกันดำเนินงานจนบรรลุตามพันธกิจ กล่าวคือ สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์และเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณี ภาษา ดนตรี กีฬาและภูมิปัญญาไทย โดยมีกิจกรรมในแต่ละปีมากกว่า 12 กิจกรรม และสามารถเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการได้ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดเป็นศูนย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปวัฒนธรรมตามหัวข้อที่กรรมการมีมติในการดำเนินงาน พื้นที่อาคารฝั่งซ้ายจัดนิทรรศการพระราชอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคุณูปการต่อการศึกษาและพระราชทานนาม “ราชมงคล” อันถือเป็นนามมงคลสูงสุดของมหาวิทยาลัย ภายในแบ่งเป็นส่วนๆ ได้แก่ ประวัติของมหาวิทยาลัยและประวัติของพื้นที่เทคนิคกรุงเทพ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ และพื้นที่พระนครใต้ผ่านสื่อมัลติมีเดียระบบสัมผัสหน้าจอคอมพิวเตอร์ หัวข้อพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัย ภาพพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรก ตลอดจนหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพด้านการศึกษา การดนตรี วรรณกรรม งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเกษตรทฤษฎีใหม่ งานวิศวกรรม การกีฬา เป็นต้น ซึ่งภายในห้องนิทรรศการได้นำเสนอผ่านสื่อหลากหลายประเภท ทั้งของจริง ภาพถ่ายจากสถานที่หรือเหตุการณ์จริง วัตถุจำลอง ป้ายนิเทศและระบบมัลติมีเดียผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนพื้นที่อาคารฝั่งขวา ปัจจุบันจัดแสดงนิทรรศการเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในห้องนิทรรศการประกอบด้วยพระราชอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย งานด้านดนตรี การศึกษา วรรณกรรม ภาษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และที่พิเศษคือมีตัวอย่างจำลองพระกระยาหารทรงโปรดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้ทูลเกล้าฯ ถวายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกปี และมีการจัดแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ การแสดงวิถีชีวิตไทย เป็นต้น
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลาราชการ ทั้งนี้ จากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2560 – 2564 ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็น “ผู้นำเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์” ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจึงมีนโยบายการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมเพื่อสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ในอนาคตศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม และมุ่งมั่นจะร่วมทำนุบำรุง ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมให้ก้าวหน้าเพื่อให้ทุกคนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และมีคุณธรรม จริยธรรม สมเป็นผู้มีวัฒนธรรมที่ดี สืบไป
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์ของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1. เพื่อจัดกิจกรรมทำนุบำรุง ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงและบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์กับการเรียนการสอนและงานวิจัย
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานและบุคคลภายนอก
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพให้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเชิงสร้างสรรค์” ต่อไป