การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 10 กันยายน 2561 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ 5

Read more

โครงการ UTK MUSIC AWARD ครั้งที่ 5

โครงการ UTK MUSIC AWARD ครั้งที่ 5 ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15, 17 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีพันธกิจในการทำนุบำรุง สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ UTK MUSIC AWARD ครั้งที่ 5 ขึ้นตามหลักการข้างต้นอีกทั้งสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้ประโยชน์จากการร้องเพลงเพื่อสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านอารมณ์ สังคม ทั้งยังช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมในข้อที่

Read more

โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาเครื่องดื่มสมุนไพร

โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาเครื่องดื่มสมุนไพรไทยในท้องถิ่น ดำเนินโครงการวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ เรือนสาธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงได้ให้ความสำคัญและได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการสืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาเครื่องดื่มสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าและความสำคัญของฐานการเรียนรู้ จึงได้จัดทำโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาเครื่องดื่มสมุนไพรไทยในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสู่ฐานการเรียนรู้ที่ดูแลสุขภาพของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ฐานการเรียนรู้ กลายเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การอนุรักษ์ การสืบทอด การฟื้นฟู และการพัฒนาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรตามตำราแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านอย่างครบวงจร

Read more

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายร – 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี การดำเนินงานตามโครงการสนองราชดำริได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทำให้นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนในการร่วมดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการนำกิจกรรมการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ มาบูรณาการกับการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จึงช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้ยังประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 1) กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Read more

โครงการมหาราชรำลึก

โครงการมหาราชรำลึก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการมหาราชารำลึกเพื่อจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ดังนี้ 1) พิธีทรงบำเพ็ญกุศลครบ 1 ปีสวรรคต

Read more

กิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2559

โครงการ UTK MUSIC AWARD ครั้งที่ 3 โครงการ เฉลิมพระเกียรติและการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 2559 โครงการ ต้นกล้าวาทีศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มทร.กรุงเทพ 2559 โครงการ เทศมหาชาติ มหากุศล เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 2559 โครงการ มหาสงกรานต์ ราชมงคลกรุงเทพ 2559

Read more

กิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2558

  UTK MUSIC AWARD 2558 แข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 1 2558 แข่งขันลีลาศเพื่อสุขภาพ 2558 โครงการ รดน้ำดำหัวในรั้ว มทร.กรุงเทพ 2558 เฉลิมพระเกียรติและการประกวดการแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ 2558 เทศมหาชาติมหากุศล เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 2558

Read more

กิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2557

  โครงการ UTK MUSIC AWARD 2557 โครงการแข่งขันลิลาศเพื่อสุขภาพ 2557 โครงการประกวดแผนงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 2557 โครงการประกวดพูด “เยาวชนกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย” 2557 โครงการภูมิพลังสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 2557 โครงการรดน้ำดำหัวในรั้ว มทร.ก 2557 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2557 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2557  

Read more