ร่วมประกวดแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในระหว่างวันที่ 15 และ 17 มกราคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง ชั้น 4 และลานกิจกรรมสำนักงานอธิการบดี