โครงการ UTK MUSIC AWARD ครั้งที่ 5

โครงการ UTK MUSIC AWARD ครั้งที่ 5 ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15, 17 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีพันธกิจในการทำนุบำรุง สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ UTK MUSIC AWARD ครั้งที่ 5 ขึ้นตามหลักการข้างต้นอีกทั้งสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้ประโยชน์จากการร้องเพลงเพื่อสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านอารมณ์ สังคม ทั้งยังช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมในข้อที่ 2 คือการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันศิลปวัฒนธรรมระดับชาติให้แก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านคีตศิลป์ และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับสถานศึกษาภายนอก โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1)การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งสำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี 2)การประกวดขับร้องเพลงสากลหรือไทยสากล สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี 3)การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งสำหรับเยาวชนอายุ 15 – 25 ปี แต่ต้องกำลังศึกษาในสถานศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี 4)การประกวดขับร้องเพลงสากลหรือไทยสากลสำหรับเยาวชนอายุ 15 – 25 ปี แต่ต้องกำลังศึกษาในสถานศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี