โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายร – 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี
การดำเนินงานตามโครงการสนองราชดำริได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทำให้นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนในการร่วมดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการนำกิจกรรมการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ มาบูรณาการกับการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จึงช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้ยังประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 1) กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.- มทร.กรุงเทพ) 2) กิจกรรมการสาธิตการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร 3) การร่วมประชุมวิชาการกับ อพ. สธ. 4) การแสดงผลงานการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช 5) กิจกรรมการสาธิตผลิตสบู่เหลวสมุนไพร 6) จัดแสดงผลงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องกล้วยและผลิตภัณฑ์กล้วย ตอบคำถามให้คำปรึกษา คำแนะนำ กับผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ