เชิญชวน..แข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 4

 

เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 4
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง ชั้น 4
ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่รณรงค์ให้นักศึกษาและเยาวชนเห็นคุณค่าภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย รู้จักอ่านเขียนและใช้ภาษาไทยถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ และยังเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาในด้านต่าง ๆ เช่น การอ่านทำนองเสนาะ การอ่านฟังเสียง การพูดสุนทรพจน์ การคัดลายมือ เป็นต้น และร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไว้ให้ดำรงอยู่ต่อไป