งานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง

ขอเชิญร่วมการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และการประกวดเทพบุตร ราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2563 ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ในระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดการประกวด ระเบียบการประกวดกระทง 2563 ระเบียบการประกวดเทพบุตร 2563 ระเบียบการประกวดนางนพมาศ2563

Read more

มหาสงกรานต์ ราชมงคลกรุงเทพ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดนางสงกรานต์ และ เทพบุตรราชมงคลกรุงเทพ ชิงเงินรางวัล สายสะพาย พร้อมถ้วยเกียรติยศ กับโครงการมหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. ณ ลานกิจกรรมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถ

Read more

ร่วมประกวดแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในระหว่างวันที่ 15 และ 17 มกราคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง ชั้น 4 และลานกิจกรรมสำนักงานอธิการบดี ใบสมัคร-MUSIC ระเบียบการ-music

Read more

การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 10 กันยายน 2561 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ 5

Read more

เชิญชวน..แข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 4

  เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม

Read more

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโต้วาที ครั้งที่ 3

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโต้วาที ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง R401 ชั้น 4 เพื่อเป็นการฝึกฝนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการพูดในรูปแบบการแข่งขันโต้วาที สำหรับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง

Read more

มหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดนางสงกรานต์ และ หนุ่มลอยชาย กับโครงการมหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ เรือนสาธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีแห่พระประจำมหาวิทยาลัย พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส และผู้บริหาร การประกวดนางสงกรานต์ และ หนุ่มลอยชาย ชิงเงินรางวัล สายสะพาย

Read more

โครงการ UTK MUSIC AWARD ครั้งที่ 5

โครงการ UTK MUSIC AWARD ครั้งที่ 5 ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15, 17 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีพันธกิจในการทำนุบำรุง สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ UTK MUSIC AWARD ครั้งที่ 5 ขึ้นตามหลักการข้างต้นอีกทั้งสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้ประโยชน์จากการร้องเพลงเพื่อสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านอารมณ์ สังคม ทั้งยังช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมในข้อที่

Read more

“โครงการ UTK MUSIC AWARD ครั้งที่ ๕”

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัด “โครงการ UTK MUSIC AWARD ครั้งที่ ๕”การประกวดขับร้องเพลงไทยสากล เพลงสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 และ 17 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คลิกกำหนดการ ใบสมัคร UTK MUSIC หลักเกณฑ์การประกวดขับร้องเพลง

Read more

โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาเครื่องดื่มสมุนไพร

โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาเครื่องดื่มสมุนไพรไทยในท้องถิ่น ดำเนินโครงการวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ เรือนสาธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงได้ให้ความสำคัญและได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการสืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาเครื่องดื่มสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าและความสำคัญของฐานการเรียนรู้ จึงได้จัดทำโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาเครื่องดื่มสมุนไพรไทยในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสู่ฐานการเรียนรู้ที่ดูแลสุขภาพของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ฐานการเรียนรู้ กลายเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การอนุรักษ์ การสืบทอด การฟื้นฟู และการพัฒนาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรตามตำราแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านอย่างครบวงจร

Read more